17cílů

Seznamte se hravou formou se 17 cíli udržitelného rozvoje. Zvládnete splnit všechny výzvy?

Splnit výzvu

Posouvejte prstem nebo myší →

1. Konec chudoby

Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě. 

2. Konec hladu

Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství. 

3. Zdraví a kvalitní život

Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku.

4. Kvalitní vzdělání 

Zajistit inkluzivní a kvalitní vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny. 

5. Rovnost mužů a žen  

Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek. 

6. Pitná voda, kanalizace a hygiena 

Zajistit dostupnost vody a sanitačních zařízení pro všechny a udržitelné hospodaření s nimi. 

7. Dostupné a čisté energie 

Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny. 

8. Důstojná práce a ekonomický růst 

Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny. 

9. Průmysl, inovace a infrastruktura 

Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace. 

10. Méně nerovností 

Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi.

11. Udržitelná města a obce 

Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce. 

12. Odpovědná výroba a spotřeba 

Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu .

13. Klimatická opatření 

Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejich dopadů. 

14. Život ve vodě 

Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje. 

15. Život na souši 

Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity. 

16. Mír, spravedlnost a silné instituce 

Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních. 

17. Partnerství ke splnění cílů 

Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování.